O Ministarstvu

MINISTARSTVO TURIZMA, PRISAVLJE 14, 10000 ZAGREB

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave /na snazi od 2.1.2020./ (NN 93/16, NN 104/16, NN 116/18, NN 127/19)