Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/e-konzultacije

  • nema novih savjetovanja

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva turizma 2016.

*************************

  • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); Izmjene i dopune (NN 85/15)
  • Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 121/12)

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed. tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr