HrvatskiPosebni oblici turističke ponude

- seoski, zdravstveni, kulturni, wellness, kongresni, za mlade, pustolovni, lovni, športski, golf-turizam, športski ili rekreacijski ribolov na moru, ronilački turizam, športski ribolov na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga
 
Potrebni dokumenti

 1. zahtjev – vidi pod E-procedure
 2. preslika izvatka iz sudskog registra, odnosno rješenja o upisanom obrtu i/ili preslika obrtnice
 3. dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe pružatelja usluge (trener, instruktor, učitelj, voditelj, vodič i sl.)
 4. dokaz o pravu korištenja sredstava pružanja usluga
 5. dokaz o uporabljivosti građevine (uporabna dozvola i druge isprave kojima se dokazuje uporabljivost prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17))
 6. koncesijsko odobrenje za mjesto pružanja usluga
 7. polica ili ugovor o osiguranju korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja
 8. povlastica za gospodarski ribolov na moru (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)
 9. rješenje o razvrstavanju plovnog objekta za izlete (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)

 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)   20 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2. Uredbe      50 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1. Uredbe    35 HRK

 
Plaćanje upravnih pristojbi:
–izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
–u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima
 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim  oblicima turističke ponude
 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon dobivanja rješnja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka
 
s naslovom: e-zahtjev – turističke usluge u ostalim  oblicima turističke ponude

 
Nadležno tijelo i propisi
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge
 
Propisi: 

 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga.
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.

Kalendar najava

Aktualno