HrvatskiLuke nautičkog turizma

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga u nautičkom turizmu, za koje trebaju ishoditi rješenje nadležnog tijela.
Za izdavanje rješenja pružatelj usluga u nautičkom turizmu mora:

 • biti registriran za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • imati koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma
 • za objekt u kojem će se pružati usluga ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17)– vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

    Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (Narodne novine, broj 72/08)

 1. Luka nautičkog turizma - Marina – Prilog I.
 2. Odlagalište plovnih objekata, Suha marina – Prilog II.
 3. Sidrišta – Prilog III.

 
Potrebni dokumenti:
Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:
1.zahtjev – vidi pod E-postupak
2.izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra (za fizičku osobu)
3.dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
4.koncesijsko odobrenje
5.dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/1320/17i to:
a) uporabna dozvola
b)u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17):
         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
– konačna uporabna dozvola ili
– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
–uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći   akti i dokumenti:
Za rekonstruirane građevine:
- rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji
Za legalizirane građevine:
- rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)
- rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12)
d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola
 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1                                20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17), kako slijedi:
4. utvrđivanje uvjeta za:  
b. luke nautičkog turizma, i to:  
– sidrišta i odlagališta plovnih objekata                210 HRK
– suhe marine                700 HRK
– marine             1.050 HRK
   
 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)
 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost (izvršnog rješenja)
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba.
s naslovom: e-zahtjev –luke nautičkog turizma

 
Nadležno tijelo i propisi
Za vrstu luke nautičkog turizma – Marina:
Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6169-111
 
Za ostale vrste nadležni su prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma:
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba
 
Propisi:

  
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u luci nautičkog turizma
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rešenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 

Kalendar najava

Aktualno

eVisitor korisnička podrška
tel.:  +385 1 5494 466
mail: info@evisitor.hr
web: www.evisitor.hr