HrvatskiLuke nautičkog turizma

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga u nautičkom turizmu, za koje trebaju ishoditi rješenje nadležnog tijela.
Za izdavanje rješenja pružatelj usluga u nautičkom turizmu mora:

 • biti registriran za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • imati koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma
 • za objekt u kojem će se pružati usluga ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17)– vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

    Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (Narodne novine, broj 72/08)

 1. Luka nautičkog turizma - Marina – Prilog I.
 2. Odlagalište plovnih objekata, Suha marina – Prilog II.
 3. Sidrišta – Prilog III.

 
Potrebni dokumenti:
Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:
1.zahtjev – vidi pod E-postupak
2.izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra (za fizičku osobu)
3.dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
4.koncesijsko odobrenje
5.dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/1320/17i to:
a) uporabna dozvola
b)u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17):
         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
– konačna uporabna dozvola ili
– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
–uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći   akti i dokumenti:
Za rekonstruirane građevine:
- rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji
Za legalizirane građevine:
- rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)
- rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12)
d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola
 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1                                20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17), kako slijedi:
4. utvrđivanje uvjeta za:  
b. luke nautičkog turizma, i to:  
– sidrišta i odlagališta plovnih objekata                210 HRK
– suhe marine                700 HRK
– marine             1.050 HRK
   
 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)
 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost (izvršnog rješenja)
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba.
s naslovom: e-zahtjev –luke nautičkog turizma

 
Nadležno tijelo i propisi
Za vrstu luke nautičkog turizma – Marina:
Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6169-111
 
Za ostale vrste nadležni su prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma:
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba
 
Propisi:

  
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u luci nautičkog turizma
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rešenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 

Kalendar najava

Aktualno