HrvatskiTurističke agencije

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga turističke agencije.
 
Trebaju ishoditi rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora turističke agencije kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete.
 
Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža.
           
Iznimno, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište.

Internet agencija koja posluje u prostoru stambene namjene može, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu.
 
Turistička agencija koja neposredno pruža usluge mora u svakoj poslovnici imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu.
 
Uvjeti za voditelja poslovnice:

 • državljanin Republike Hrvatske, državljanin država Europske unije i Europskog ekonomskog prostora
 • poslovna sposobnost
 • najmanje srednja stručna sprema
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika i poznavanje još jednog te poznavanje hrvatskog jezika toliko da može obavljati posao rukovoditelja poslovnice
 • položen stručni ispit za voditelja poslovnice
 • dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
 • da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje

 
Strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili imaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, mogu obavljati poslove voditelja poslovnice uz suglasnost Ministarstva ukoliko ispunjavaju prethodno navedene uvjete za voditelje poslovnice.
 
 
Potrebni dokumenti
Za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije treba priložiti:
1.zahtjev – vidi pod e-postupak,
2.tvrtku i sjedište turističke agencije,
3.rješenje o upisu u trgovački ili obrtni registar,
4.popis usluga koje će pružati,
5.dokaz o pravu korištenja poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
6.podatke i dokaze glede uređenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
7.podatke o voditelju poslovnice i dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice, odnosno o osobi koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ako turistička agencija pruža usluge neposredno korisniku usluge,
8.dokaze o ispunjavanju uvjeta, sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/1320/17i to:
a) uporabna dozvola
b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17):
         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
– konačna uporabna dozvola ili
– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:
Za rekonstruirane građevine:
- rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji
Za legalizirane građevine:
- rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)
- rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12)
d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola
 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br.1.

Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)                    20 HRK

 • za rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije

koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb sukladno
Tar.br.33.4.a. Uredbe                                                                                   350 HRK


 
Plaćanje upravnih pristojbi:
–izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
–u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima
 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
Odjava pružanja usluga turističke agencije
 
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka
 
s naslovom: e-zahtjev – turistička agencija

 
Nadležno tijelo i propisi
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene
 
Propisi:

 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor
 

Kalendar najava

Aktualno