HrvatskiUgostitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Ugostitelj može biti trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem u Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.
 
Za izdavanje rješenja ugostitelj mora:

 • biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnost
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 4.
 • objekt mora ispunjavati uvjet zaštite od buke (Ministarstvo zdravstva) prema Zakonu o zaštiti od buke (Narodne novine, broj 30/0955/13 i 153/13)
 •  opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

 
 Skupina „Hoteli“:
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Narodne novine, broj 56/16)

 1. Hotel baština (heritage) – Prilog A,
 2. Difuzni hotel – Prilog B,
 3. Hotel – Prilog I,
 4. Aparthotel – Prilog II,
 5. Turističko naselje – Prilog III,
 6. Turistički apartmani – Prilog IV,
 7. Pansion – Prilog V,
 8. Integralni hotel (udruženi) – Prilog C,
 9. Lječilišne vrste – članak 28. stavak 4. Pravilnika
 10. Hoteli posebnog standarda - članak 28. stavak 4. Pravilnika i Prilog VI.
 11. Uvjeti za posebne standarde  – Prilog VI,

 
Skupina „Kampovi“:
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Narodne novine, broj 54/16)

 1. Kamp – Prilog I,
 2. Kamp odmorište – Prilog II,

 
Skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine, broj 54/16)

 1. Soba i studio apartman – Prilog I,
 2. Apartman i kuća za odmor – Prilog II,
 3. Vrste prenoćište, učenički ili studentski dom ili akademis, odmaralište za djecu, hostel, lovački dom, planinarski dom – Prilog III,
 4. Objekt za robinzonski smještaj – Prilog IV

 
Skupina „Restorani, Barovi, Catering objekti, Objekti jednostavnih usluga“:
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

 1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ – Prilog I.

 
Potrebni dokumenti:
Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:
1.zahtjev  - vidi pod E- postupak
2.izvadak iz sudskog (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnog registra (za ugostitelja – fizičku osobu)
3.dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
4.dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i to:
a) uporabna dozvola
b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17):
         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15.veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
– konačna uporabna dozvola ili
– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
– konačna uporabna dozvola ili
– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:
Za rekonstruirane građevine:
- rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji
Za legalizirane građevine:
- rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)
- rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12)
d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.
5.rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke
(sukladno članku 2. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine, broj 91/07) - obvezi utvrđivanja da li su provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti, koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati imisiju buke koja prelazi dopuštene granice.)
6.dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe
 
Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara. 
 
Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.
 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe

 o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)                                      20 HRK
                     

 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbe, kako slijedi:

 

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:  
1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:  
a. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering)       140 HRK
b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub  560 HRK
c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet  210 HRK
d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)  140 HRK
e. vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj  210 HRK
f. vrste: kamp odmorište  210 HRK
2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:  
a. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:  
– do 100 smještajnih jedinica 700 HRK
– preko 100 smještajnih jedinica 1.050 HRK
b. vrsta: kamp:  
– do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba) 700 HRK
– preko 100 smještajnih jedinica 1.050 HRK
c. vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor 140 HRK
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1.
 
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2.       
                                                                                           
35 HRK
 
 50 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi:
–izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
–u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima
 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)
 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 
 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard
Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb
s naslovom: e-zahtjev -ugostitelji

 
Nadležno tijelo i propisi
Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp:
Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6169-111
 
Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba
 
Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti odnosno vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta.
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rješenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 

Kalendar najava

Aktualno